Matemáticas para a ESO

Matemáticas para a ESOUn feixe de unidades didácticas que cobren todo o temario nesta área.

Velaí catro microwebs que corresponden a cada un dos cursos, cubrindo a través de actividades en liña os seguintes contidos:
1º curso
Os números naturais
Múltiplos e divisores
Os números enteiros
Números decimais
Fraccións
Proporcionalidade
Expresións alxébricas
Rectas e ángulos no plano
Polígonos, perímetros e áreas
A circunferencia e o círculo
Táboas e gráficas
Estatística e probabilidade

2º curso
Potencias e raíces con números enteiros
Fraccións
Decimais
Proporcionalidade
Expresións alxebricas
Ecuacións
Semellanza. Teorema de Pitágoras
Corpos xeométricos
Áreas de corpos xeométricos
Volume dos corpos xeométricos
Funcións
Estatística

3º curso
Os números racionais
Polinomios
Ecuacións de segundo grao
Sistemas de ecuacións
Progresións
Figuras planas, propiedades métricas
Movementos no plano
Corpos xeométricos
Funcións e gráficas
Funcións lineais
Estatística
Probabilidade

4º curso (A) e 4ºcurso (B)
Números enteiros e racionais
Os números reais
Problemas aritméticos
Polinomios
Ecuacións e inecuacións
Sistemas de ecuacións
Semellanza e trigonometría
Problemas xeométricos
Funcións e gráficas
Funcións elementais
Estatística
Probabilidade
Os números reais
Potencias e radicais
Polinomios
Ecuacións e sistemas
Inecuacións
Semellanza
Trigonometría
Funcións e gráficas
Funcións polinómicas
Funcións exponenciais e logarítmicas
Estatística
Probabilidade

Son descargábeis no espazo Matemáticas para a ESO, inserido no proxecto ed@ad (Ensinanza Dixital a Distancia) do Ministerio de Educación.

Subliña ao respecto Cibrán, na bitácora Carta Xeométrica, “o mellor material de matemáticas existente na arañeira da rede hoxe en día… en galego”.

Deixar un comentario

Por favor, introduce o teu comentario!
Por favor, introduza o seu nome aquí

*