Trece novos títulos de Formación Profesional

Formación ProfesionalAprobadas novas ensinanzas e os seus respectivos programas.

Segundo o anuncio oficial, trátase de novas titulacións deseñadas co obxectivo de “vencellar os estudos de Formación Profesional co mercado laboral co obxectivo de mellorar a empregabilidade”. Velaí:

1. Técnico Superior en vestiario a medida e de espectáculos.
A competencia xeral deste título consiste en realizar produtos de confección a medida a partir de deseños propios ou alleos, e establecer, organizar e realizar os procesos no ámbito da xastrería, modistería e espectáculos, atendendo os requirimentos dos clientes a fin de conseguir artigos viables coa calidade requirida.

2. Técnico Superior en realización de proxectos de audiovisuais e espectáculos.
Este título consiste en aprender a organizar e supervisar a preparación, realización e montaxe de proxectos audiovisuais filmados, gravados ou en directo, así como rexer os procesos técnicos e artísticos de representacións de espectáculos en vivo e eventos, coordinando os medios técnicos e humanos e controlando o contido, a forma, o proxecto artístico e a calidade establecida.

3. Técnico Superior en son para audiovisuais e espectáculos.
A competencia xeral deste título consiste en definir, planificar e supervisar a instalación, captación, gravación, control, emisión, postprodución e reprodución do son en audiovisuais, radio, industria discográfica, espectáculos, eventos e instalacións fixas de sonorización, controlando e asegurando a calidade técnica e formal.

4. Técnico en postimpresión e acabados gráficos.
Con este título preténdese que o alumno consiga realizar as operacións relativas a post impresión e acabados gráficos, asegurando a calidade e cumprindo a normativa de seguridade e protección ambiental.

5. Técnico Superior en animación sociocultural e turística.
Este título consiste en ensinar a programar, organizar, implementar e avaliar intervencións de animación sociocultural e turística, promovendo a participación activa das persoas e grupos destinatarios, e coordinando as actuacións dos profesionais e voluntarios ao seu cargo.

6. Técnico Superior en asesoría de imaxe persoal e corporativa.
A competencia xeral deste título consiste en deseñar e organizar proxectos de asesoramento en imaxe persoal, empresarial e institucional, organizar eventos e planificar os procesos de adestramento persoal en habilidades de comunicación, protocolo e usos sociais, respectando criterios de calidade, seguridade, respecto ao medio ambiente e deseño para todos.

7. Técnico Superior en iluminación, captación e tratamento de imaxe.
A competencia xeral deste título consiste en realizar proxectos fotográficos completos, captar, rexistrar e tratar imaxes en producións audiovisuais e iluminar espazos escénicos en audiovisuais, espectáculos e eventos, determinando e controlando a calidade técnica, formal e expresiva.

8. Técnico Superior en próteses dentais.
Con este título o alumno deberá ser capaz de deseñar, fabricar e reparar prótese dentofaciais, aparellos de ortodoncia e férulas oclusais segundo prescrición e indicacións facultativas, así como efectuar o reaxuste necesario para o seu acabado e xestionar un laboratorio de próteses dentais realizando as operacións para a comercialización do produto, e respectando a normativa vixente de seguridade e protección ambiental así como as especificacións de calidade.

9. Técnico en actividades comerciais.
A competencia xeral deste título consiste en desenvolver actividades de distribución e comercialización de bens e/ou servizos, e en xestionar un pequeno establecemento comercial, aplicando as normas de calidade e seguridade establecidas e respectando a lexislación vixente.

10. Técnico en obras de interior, decoración e rehabilitación.
O alumno que estude este título deberá ser capaz de organizar e executar os acabados de construción en obra nova, reforma e rehabilitación, realizando solos, particións e teitos, mediante a instalación de paneis ou pezas prefabricadas, a colocación de placas ou láminas, a aplicación de revestimentos continuos e a pintura de superficies, cumprindo as condicións e prazos establecidos así como as prescricións de calidade, seguridade e medio ambiente.

11. Técnico Superior Artista Fallero e Construción de Escenografías.
A competencia xeral deste título consiste en elaborar o proxecto técnico de espectáculos en vivo, fallas, fogueiras e outros eventos, así como organizar e supervisar a plantá e cremá, a produción, elaboración, montaxe e acabado de escenografías, decorados, ninots, utilería e maquinaria, aplicando criterios artísticos e cumprindo a normativa de prevención de riscos laborais, de manipulación de materiais perigosos ou fráxiles e de seguridade en espectáculos públicos.

12. Técnico Superior en Transporte Marítimo e Pesca de Altura.

Este título consiste en aprender a planificar, xestionar e executar as actividades de buques nas condicións que determinen as administracións competentes para este nivel, dirixindo e controlando a seguridade, a navegación, as manobras, as operacións de carga, estiba e descarga, así como a extracción, manipulación, procesado e conservación da pesca, optimizando a produción e observando a normativa nacional e internacional.

13. Técnico Superior en Produción de Audiovisuais e Espectáculos.
A competencia xeral deste título consiste en planificar, organizar, supervisar e xestionar os recursos económicos, materiais, técnicos e humanos para a produción de audiovisuais, espectáculos e eventos, asegurando o cumprimento dos plans ou obxectivos da produción no tempo e as condicións de custo e calidade establecidas.

Até a data o Consello de Ministros aprobou un total de 101 títulos de Formación Profesional.

Máis información na web TodoFP.es

Deixar un comentario

Por favor, introduce o teu comentario!
Por favor, introduza o seu nome aquí

*