AVISO LEGAL

AVISO LEGAL

A plataforma web Botóns – Portal Galego de Educación é unha plataforma web de servizo á comunidade educativa e impulsada a título persoal por xornalistas e docentes. Desde xullo de 2011, a Sociedade Limitada ‘Ronsel de Ideas’, como parte da súa política de responsabilidade social empresarial, apoia a xestión da plataforma. A plataforma permanece aberta á colaboración e apoio doutras entidades, públicas ou privadas, que queiran comprometerse cos valores e ideas que impulsan o proxecto.

A plataforma web Botóns – Portal Galego de Educación está xestionada por Ronsel de Ideas, SL, empresa con domicilio en Bergondo (A Coruña) e CIF: B-70296215. Inscrita no Rexistro Mercantil de A Coruña, tomo 3419, folio 127, inscric 1 con folla C-47474

A utilización deste sitio web atribúe ao navegante a condición de ‘usuario’ do sitio, o cal implica a adhesión ás presentes condicións no momento en que se acceda ao mesmo. No seu caso, o acceso a contidos específicos a través de Botóns puidera estar suxeito a condicións particulares que completen ou modifiquen as condicións xerais.

RESPONSABILIDADE

O prestador exímese de calquera tipo de responsabilidade derivada da información publicada no seu sitio web, sempre que esta información fose manipulada ou introducida por un terceiro alleo ao mesmo.

O sitio web do prestador pode utilizar cookies (pequenos arquivos de información que o servidor envía ao computador de quen accede á páxina) para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o correcto funcionamento e visualización do sitio. As cookies utilizadas no sitio web terán, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficaz a súa transmisión ulterior e desaparecen ao terminar a sesión do usuario. En ningún caso se usarán as cookies para recoller información de carácter persoal.

Desde o sitio web do cliente é posible que se redirixa a contidos de terceiros sitios web. Dado que o prestador non pode controlar sempre os contidos introducidos polos terceiros nos seus sitios web, este non asume ningún tipo de responsabilidade respecto de devanditos contidos. En todo caso, o prestador manifesta que procederá á retirada inmediata de calquera contido que puidese contradicir a lexislación estatal ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección ao devandito sitio web, pondo en coñecemento das autoridades competentes o contido en cuestión.

O prestador non se fai responsable da información e contidos almacenados, a título enunciativo pero non limitativo, en foros, comentarios, redes sociais ou calquera outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador. No entanto e en cumprimento do disposto no art. 11 e 16 da LSSI-CE, o prestador ponse a disposición de todos os usuarios, autoridades e forzas de seguridade, e colaborando de forma activa na retirada ou no seu caso bloqueo de todos aqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación estatal, ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. No caso de que o usuario considere que existe no sitio web algún contido que puidese ser susceptible desta clasificación, rógase que o notifique de forma inmediata ao administrador do sitio web.

Este sitio web foi revisado e probado para que funcione correctamente. En principio, pode garantirse o correcto funcionamento os 365 días do ano, 24 horas ao día. No entanto, o prestador non descarta a posibilidade de que existan certos erros de programación, ou que acontezan causas de forza maior que fagan imposible o acceso á páxina web.

PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

O prestador atópase profundamente comprometido co cumprimento da normativa estatal de protección de datos de carácter persoal, e garante o cumprimento íntegro das obrigacións dispostas, así como a implementación das medidas de seguridade dispostas no art. 9 da Lei 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) e no Regulamento de Desenvolvemento da LOPD.

O prestador pon a disposición dos usuarios a Política de Privacidade da entidade informando os usuarios respecto dos seguintes aspectos:

Datos do Responsable do tratamento.

Datos tratados.

Ficheiro no que se almacenan.

Finalidade do tratamento.

Obrigatoriedade ou non de facilitalos, así como as consecuencias en caso de non facilitalos.

Sobre os dereitos que asisten a todo usuario e o procedemento para exercitalos.

PROPIEDADE INTELECTUAL E INDUSTRIAL

O sitio web, incluíndo a título enunciativo pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos son propiedade do prestador ou no seu caso dispón de licenza ou autorización expresa por parte dos autores. Todos os contidos do sitio web atópanse debidamente protexidos pola normativa de propiedade intelectual e industrial, así como inscritos nos rexistros públicos correspondentes.

Agás que sexa indicado o contrario, os contidos desta plataforma web ofrécense baixo unha Licenza de Creative Commons: unha licenza Recoñecemento-NonComercial-CompartirIgual 3.0 Unported de Creative Commons. O contido pode copiarse, distribuírse e comunicarse publicamente sempre que se recoñeza e cite esta plataforma como fonte (nome e ligazón). Outros usos deberán ser autorizados previamente. Calquera uso non autorizado previamente por parte do prestador dos contidos será considerado un incumprimento dos dereitos de propiedade intelectual. Os deseños, logotipos, texto e/ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web, pertencen aos seus respectivos propietarios, sendo eles mesmos responsables de calquera posible controversia que puidese suscitarse respecto dos mesmos.

PUBLICIDADE

Parte do sitio web pode albergar contidos publicitarios ou estar patrocinado. Os anunciantes e patrocinadores son os únicos responsables de asegurarse que o material remitido para a súa inclusión no sitio web cumpre coas leis que en cada caso poidan ser de aplicación. Esta plataforma web non será responsable de calquera erro, inexactitude ou irregularidade que poidan conter os contidos publicitarios ou dos patrocinadores.

LEI APLICABLE E XURISDICCIÓN

Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas co presente sitio web ou das actividades nel desenvolvidas, será de aplicación a lexislación española, á que se someten expresamente as partes, sendo competentes para a resolución de todos os conflitos derivados ou relacionados co seu uso os Xulgados e Tribunais de A Coruña.